Regulamin

Regulamin Train Movement Academy spółka cywilna z siedzibą ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań

1. Postanowienia ogólne

Usługa dostępu do płatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę Train Movement Academy spółka cywilna z siedzibą ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców:NIP: 7812019482, REGON: 388374085

Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Definicje

Serwis – serwis internetowy www.train-movement.tv. znajdujący się pod adresem internetowym jw, oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do płatnych kursów, webinarów ,prezentacji produktów (streaming materiałów wideo), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Dostęp do Usługi jest możliwy co do zasady tylko dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terytorium Polski, co jest rozumiane jako dostęp dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP. W odniesieniu do niektórych materiałów prezentowanych w Serwisie www.train-movement.tv może umożliwić Dostęp dla Użytkowników identyfikowanych IP również innych niż polskie.

O uzyskaniu Dostępu do Usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail podany podczas procesu uzyskiwania Dostępu.

Potwierdzenie Dostępu do Usługi płatnej następuje wraz z aktywacją licencji na dany abonament (Moje Kursy) za pomocą danych dostępowych wysłanych na podany adres email.

Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami poprzez podanie numerów karty. Płatności pobierane są cyklicznie 1 dnia każdego miesiąca, przez okresy abonamentu wybrany przez Użytkownika.

Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie, gdy zostanie zamknięty profil płatności automatycznych, lub gdy system trzykrotnie podejmie bezskuteczną próbę zrealizowania płatności, według harmonogramu ustalonego podczas zakupu. Okres trwania danej licencji uzależniony jest od wyboru Użytkownika w trakcie zakupu abonamentu.

Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie.

3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.

Wszystkie podawane ceny Abonamentów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Abonamencie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i www.train-movement.tv.pl w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

Train Movement Academy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.

W ramach Usługi dostępne są następujące Abonamenty:

Abonament testowy – dostęp do wielokrotnego odtworzenia części materiałów wideo określonych w Serwisie. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Abonamentu. Dostęp jest płatny wg cen podanych w Serwisie. Abonament testowy, po okresie obowiązywania przechodzi czas nieokreślony (opata za abonament na czas nieokreślony w przypadku tego pakietu wynosi 69 zł)  Klient musi zrezygnować z umowy, aby zakończyć ją po okresie obowiązywania.

Abonament miesięczny na czas nieokreślony – dostęp do wielokrotnego odtworzenia wszystkich materiałów wideo określonych w Serwisie. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Abonamentu. Dostęp jest płatny wg cen podanych w Serwisie. Abonament 1 miesięczny, po okresie obowiązywania przechodzi na czas nieokreślony. Klient musi zrezygnować z umowy, aby zakończyć ją po okresie obowiązywania.

Abonament 3 miesięczny – dostęp do wielokrotnego odtworzenia wszystkich materiałów wideo określonych w Serwisie. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Abonamentu. Dostęp jest płatny wg cen podanych w Serwisie. Abonament 3 miesięczny, po okresie obowiązywania przechodzi na czas nieokreślony. Klient musi zrezygnować z umowy, aby zakończyć ją po okresie obowiązywania.

Abonament 6 miesięczny – dostęp do wielokrotnego odtworzenia wszystkich materiałów wideo określonych w Serwisie. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Abonamentu. Dostęp jest płatny wg cen podanych w Serwisie. Abonament 6 miesięczny, po okresie obowiązywania przechodzi na czas nieokreślony. Klient musi zrezygnować z umowy, aby zakończyć ją po okresie obowiązywania.

Abonament 12 miesięczny – dostęp do wielokrotnego odtworzenia wszystkich materiałów wideo określonych w Serwisie. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Abonamentu. Dostęp jest płatny wg cen podanych w Serwisie. Abonament 12 miesięczny, po okresie obowiązywania przechodzi na czas nieokreślony. Klient musi zrezygnować z umowy, aby zakończyć ją po okresie obowiązywania.

Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

W ramach Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
Train Movement Academy zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty/Abonamenty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

Dostęp do oferowanych w Serwisie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w punkcie 5.2 niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie www.akademia-marketerow.pl zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez firmę Daniel Bossy o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt 1.1. Regulaminu wraz z dostępem do Serwisu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w Serwisie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:
W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.

W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres:
Firma Train Movement Academy Sc ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań lub drogą mailowa na adres biuro@train-movement.pl o przykładowej treści:
„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych Train Movement Tv Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.
Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych – dostęp do Katalogu lub Produktów.

Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie marketing-workshop.pl oraz vod.danielbossy.pl zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez firmę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do Katalogu lub Produktów.

4. Płatności za subskrypcje

Subskrybent zobowiązany jest do uiszczania na rzecz Train Movement TV płatności w kwocie: 

Abonament 1 miesięczny – 69 zł brutto

Abonament 3 miesięczny – 149 zł brutto

Abonament 6 miesięczny – 99 zł brutto

Abonament 12 miesięczny – 69 zł brutto

Abonament testowy (7 dni) – 1 zł brutto

za każdy okres rozliczeniowy (dalej: opłata). Opłata uiszczana jest z góry za każdy okres rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.

Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy, kolejne płatności pobierane są tego samego dnia kolejnego miesiąca automatycznie z karty autoryzowanej przez klienta w systemie płatności Tpay.

Subskrybent  zobowiązany jest dokonać polecenia obciążenia karty dla pokrycia comiesięcznych płatności. Subskrybent zobowiązuje się do zapewnienia w danym miesiącu wystarczających środków na karcie pozwalających pokryć opłaty abonamentowej. W przypadku, gdy w dniu wymagalności opłaty, nie będzie wystarczających środków na pokrycie należności za dany miesiąc, wówczas. Train Movement TV podejmie kolejne próby obciążenia rachunku. Train Movement TV nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opłaty i prowizje nakładane przez bank, który prowadzi rachunek, z którego mają być realizowane płatności.

Zgoda na cykliczne obciążenie karty płatniczej uprawnia Train Movement TV do obciążenia rachunku karty płatniczej Klienta pełną należną kwotą opłat w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym obowiązywania umowy, bez konieczności każdorazowego dodatkowego zawiadamiania o tym fakcie Klienta.

Klient zobowiązany jest poinformować Train Movement TV oraz zmienić sposób realizacji płatności w przypadku

a. wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,
b. braku środków na rachunku bankowym niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty,
c. gdy rachunek Klienta został zamknięty,
d. gdy Klient złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,
e. zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Zleceniobiorcę polecenia obciążenia karty,
f. Zleceniobiorca podjął 2 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klienta.

Klient jest zobowiązany przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klienta obsługuje płatności rekurencyjne oraz jest zobowiązany do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty. W przypadku braku płatności Klient za 1 okres rozliczeniowe traci natychmiastowo prawo do korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Train Movement TV

Warunkiem przywrócenia Klientowi możliwości korzystania z
usług Train Movement TV jest zapłata wszystkich zaległości oraz dokonanie opłaty za bieżący okres rozliczeniowy

5. Zasady świadczenia Usługi

Interoperacyjność: Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji.

Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do BOK www.train-movement.tv

Materiały wideo dostępne w ramach Produktów mogą być zabezpieczane technologią Micorsoft PlayReady.

Z zastrzeżeniem zapisów pkt. 2.3.1 Regulaminu Dostęp do Usługi możliwy jest tylko dla Użytkowników, korzystających z Serwisu na terytorium Polski, co oznacza, iż adres IP Użytkownika identyfikowany jest jako polski adres IP.

Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową. W zależności od materiału wideo może to być lektor w języku polskim, polski dubbing lub napisy w języku polskim wyświetlane na ekranie urządzenia.

Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.
Firma dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu pod adresem www.train-movement.tv było poprawne. Jednakże firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do biuro@train-movement.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie.

Firma informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.

Ze względu na niezależne od firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, firma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje firma Train Movement Academy bądź inny podmiot, od którego firmą uzyskała odpowiednią licencję.
Firma informuje, iż podczas korzystania z Portalu www.train-movement.tv w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu www.train-movement.tv. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności.

Użytkownik podczas aktywacji konta na portalu www.train-movement.tv zakłada jednocześnie automatyczną subskrypcję płatności w wybranym przez siebie kanale płatności, która będzie regulować należyte płatności zgodnie z ofertą cenową przedstawioną przy każdym produkcie.

6. Reklamacje

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta zgodnie z pkt 4.6 Regulaminu.

Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.

Firma Train Movement Academy zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 5.3.- o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od train-movement.tv (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

7. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.
Spory pomiędzy firmą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

8. Zmiany Regulaminu

Z zastrzeżeniem zdania następnego firma zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Polityka prywatności | Regulamin
Copyright © 2020 Train Movement Academy